KAMPAANIA AUHINNAD JA TINGIMUSED

 1. Alexela tarbijamängu „Osta balloonigaas, registreeri ja võida iPhoneˮ (edaspidi Kampaania) korraldaja on Alexela Energia AS, Roseni 13, Tallinn, 10111 (edaspidi Kampaania Korraldaja).
 2. Kampaania kestab 01.03.2018 kuni 31.12.2018. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil asuvates müügipunktides, kus on müügil Alexela Energia balloonigaasid.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaaniaperioodil osta ükskõik milline Alexela Energia grill- või majapidamisgaas ja säilitada ostutšekk, mis on vajalik kampaanias osalemiseks. Kampaanias osalemiseks tuleb ostutšekk registreerida internetis www.alexelaenergia.ee/kampaania, sisestades oma ostutšeki numbri, ostukoha, e-posti aadressi, telefoninumbri, ees- ja perekonnanime. Iga ostutšekiga on võimalik registreerida kampaanias osalemisks ainult 1 kord.
 5. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, juhul kui sooritab Alexela Energia grill- või majapidamisgaasi ostu korduvalt ja registreerib iga sellise ostu puhul ostutšeki numbri, ostukoha, e-posti aadressi, telefoninumbri, ees- ja perekonnanime vastavalt ülaltoodud juhistele.
 6. Ülaltoodud veebilehel ostu registreerinud isik nõustub, et tema isikuandmeid töödeldakse kampaania korraldaja poolt. Kampaania korraldaja töötleb registreerinud isiku isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega (sh isikuandmete kaitse seadusega). Isikul on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist, v.a juhul kui seadus ei sätesta teisiti. Juhul kui isik soovib saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta on tal võimalik võtta ühendust Alexela Energia AS-iga läbi e-posti aadressil energia@alexela.ee.
 7. Kampaania läbiviimisel koguvate isikuandmete vastutavaks töötlejaks kampaania korraldaja ning volitatud töötlejaks Klienditugi OÜ, kes töötleb kampaanias kogutavaid isikuandmeid kampaania läbiviimise vajaminevate toiminugute tegemiseks.
 8. Kampaania osalemise registreerumisel on osalejatel võimalik anda oma nõusolek Alexela Groupi (www.alexela.ee) personaalsete pakkumiste saamiseks e-kirja, SMSi või muul elektroonilisel teel. Nõusoleku andnud osalejal on õigus loobuda edaspidiste personaalsete pakkumiste saamisest, kui kasutada edaspidiste pakkumiste loobumise linki iga pakkumise lõpus. Kõnealuse nõusoleku andmine või mitteandmine ei ole loosimisel osalemise eeltingimuseks.
 9. Kampaania peaauhindadeks on iPhone 8 mobiiltelefonid kokku 4 (neli) tk ja lisaauhindadeks 10 (kümme) tk 5kg grillgaasi koos komposiitballooniga, 10 (kümme) tk 5kg grillgaasi metallballooniga.
 10. Kampaania auhindade loosimine toimub märtsi- ja aprillikuus registreerunute vahel 7. mail 2018, mai- ja juunikuus registreerunute vahel 7.juulil 2018, juuli-, augusti- ja septembrikuus registreerunute vahel 8.oktoobril 2018, oktoobri-, novembri- ja detsembrikuus registreerunute vahel 7.jaanuaril 2019. Võitja nimi avalikustatakse loosimise päeval internetilehel alexelaenergia.ee ja facebook.com/AlexelaEnergia/.
 11. Kampaania lisaauhindade loosimine toimub igakuiselt eelmise kalendrikuu osalejate vahel ning võitja nimi avalikustatakse internetilehel alexelaenergia.ee ja/või facebook.com/AlexelaEnergia/ kuu esimese 7 tööpäeva jooksul.
 12. Võitjatega võetakse ühendust nende poolt edastatud kontaktandmete kaudu. Auhinna üleandmise koht on Tallinnas Alexela kontoris Roseni 13. Võitjatega lepitakse kokku auhinna üleandmise aeg. Auhind väljastatakse 30 tööpäeva jooksul alates võitja nime avalikustamisest.
 13. Võidu kättesaamisel tuleb esitada vastav ostutšekk ning oma isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart). Juhul, kui võitjat ei ole võimalik 5 tööpäeva jooksul kätte saada tema poolt esitatud kontaktandmetel ja/või ei õnnestu kokku leppida auhinna üleandmist või kui võitjale ei sobi auhinna üleandmise aeg või koht, siis kaotab võitja õiguse auhinna kättesaamiseks.
 14. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
 15. Võitu ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega anta välja rahas.
 16. Kampaania auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.
 17. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime koos auhinna üleandmise fotoga meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 18. Kampaania Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda), mis ei ole toimunud Kampaania Korraldaja süül.
 19. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 20. Kampaania Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajale ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 21. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 10 päeva jooksul pärast kampaania lõppemist kirjalikult Kampaania Korraldaja meiliaadressil energia@alexela.ee . Kampaania Korraldaja vaatab kõik saabunud pretensioonid läbi ja annab vastuse 15 päeva jooksul alates pretensioonide saamisest.
 22. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.